การให้บริการเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

การบำรุงรักษาที่ทำตามแผนและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้า และยังสามารถยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย โดยมีการวางแผนการตรวจอย่างสม่ำเสมอโดยอาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี โดยการบำรุงรักษาจะทำทั้งขณะที่จ่ายไฟและเมื่อดับไฟแล้ว ซึ่งหากพบเจอความผิดปกติใด ๆ ก็จะสามารถวางแผนในการซ่อมบำรุงได้ เพราะการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นการบำรุงรักษาที่เน้นการตรวจพบและซ่อมแซมก่อนที่หม้อแปลงไฟฟ้าจะเกิดการ Breakdown หรือหากต้องมีการดับไฟฟ้า ก็เป็นการดับไฟฟ้าอย่างมีแผนล่วงหน้า ทำให้สามารถรับมือถึงผลที่จะกระทบที่ตามมาได้